In English

Revalidation of Certificates of competency

If your certificate of competency has expired, Aboa Mare arranges the following modules which support the revalidation of certificates of competency to deck/engine officers:

  • approved specialized training as specified by Aboa Mare
  • training intended for seafarers designated to provide medical first aid on board / maintain the medical chest (STCW A-VI/4-1 and STCW A-VI/4-2)

In addition you also need training in advanced fire fighting (STCW A-VI/3); such training is arranged e.g. by Meriturva Maritime Safety Training Centre.

If the certificate is still valid, you only need the medical training and fire fighting modules.

Endorsement

A certificate of competency issued by a competent authority in the European Economic Area (EEA) to a citizen of the EEA in accordance with the STCW Convention must be recognised. The Finnish Transport and Communications Agency (Traficom) will issue an endorsement of recognition of the certificate of competency to an applicant on written application. Aboa Mare offers the applicants opportunity to prove their knowledge of Finnish legislation related to seafaring at the management level (master, chief officer, chief engineer officer and first engineer officer).

På svenska

Förnyande av behörighetsbrev

Om ditt behörighetsbrev har gått ut, arrangerar Aboa Mare följande moduler som stödjer förnyandet av däck- och maskinbefälets behörighetsbrev:

  • av Aboa Mare specificerad specialutbildning
  • Hälso- och sjukvårdskurs för däck- och maskinbefäl / Hälso- och sjukvårdskurs för fartygsbefäl ink. fartygsapotek (STCW A-VI/4-1 och STCW A-VI/4-2)

Du behöver också gå Advanced fire fighting-kursen (STCW A-VI/3) som arrangeras t.ex. av Meriturva.

Om ditt behörighetsbrev är fortfarande giltigt behöver du avlägga endast sjukvårds- och brandmodulerna.

Kompetensbevis

Ett behörighetsbrev som överensstämmer med STCW-konventionen och som en behörig myndighet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utfärdat till en medborgare i en EES-stat ska erkännas. Trafi (Trafiksäkerhetsverket) utfärdar på skriftlig ansökan ett kompetensbevis som bekräftelse på att det erkänner behörighetsbrevet. Aboa Mare erbjuder sökanden möjlighet att bevisa sin kännedom om finsk sjöfartslagstiftning på befälsnivå (befäl, överstyrman, maskinchef och första maskinchef).

Suomeksi

Pätevyyskirjojen uusiminen

Jos pätevyyskirjasi ei ole enää voimassa, Aboa Mare järjestää seuraavat opintokokonaisuudet, jotka edesauttavat kansi- ja konepäällystön pätevyyskirjojen uusimista:

  • Aboa Maren erittelemä erityiskoulutus
  • Lääkintähuollon koulutus vahtiperämieheille ja konepäällystölle / Lääkintähuollon koulutus laivapäällystölle sisältäen laiva-apteekin (STCW A-VI/4-1 ja STCW A-VI/4-2)

Edellisten lisäksi sinun tulee suorittaa Advanced fire fighting -kurssi (STCW A-VI/3), jonka järjestää esim. Meriturva.

Jos pätevyyskirjasi on yhä voimassa, sinun tulee suorittaa lääkintähuollon koulutus ja palonsammutuskoulutus.

Kelpoisuustodistus

Euroopan talousalueen valtion (ETA) toimivaltaisen viranomaisen ETA-kansalaisille antama STCW-yleissopimuksen mukainen pätevyyskirja on tunnustettava. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi antaa pätevyyskirjan tunnustamisesta kelpoisuustodistuksen hakijalle kirjallisesta hakemuksesta. Aboa Mare tarjoaa hakijoille mahdollisuuden osoittaa tuntevansa merenkulkua koskevan suomalaisen lainsäädännön päällikkötasolla (päällikkö, yliperämies, konepäällikkö ja I konemestari).

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland