In English

IBS course (Operational use of Integrated Bridge Systems)

The IBS course (Operational use of Integrated Bridge Systems) provides generic training in the use of IBS and INS. The IBS course is intended for officers in charge of navigational watch on vessels that are fitted with such equipment and the primary aim of the course is to increase safety and protect the environment.

After completing the course, the trainee will be able to:

 • understand the type of systems that comprise an IBS or INS and understand their benefits and limitations
 • understand the need for bridge procedures and disciplines to use such systems in normal, abnormal and emergency situations
 • understand the decision-making process that needs to be applied in using such systems and the potential failures that can be introduced by human error
 • demonstrate competency in the control and use of an IBS or INS within a bridge simulator environment in normal, abnormal and emergency situations
 • assimilate familiarisation training of actual IBS and INS installations

På svenska

IBS kurs (Operational use of Integrated Bridge Systems)

IBS kurs (Operational use of Integrated Bridge Systems) erbjuder allmän skolning i användning av IBS och INS. IBS-kursen är avsedd för vaktbefäl på fartyg som har dylik utrustning. Den primära målsättningen med kursen är att förbättra säkerhet samt skydda naturen.

Efter att ha avlagt kursen, deltagaren:

 • förstår IBS- eller INS-typs system samt deras fördelar och begränsningar
 • förstår vikten av bryggprocedurerna då man använder dylika system i normala, onormala och nödsituationer
 • förstår den beslutsprocess som bör tillämpas då dessa system används samt inser att det kan förekomma fel som beror på den mänskliga faktorn
 • visar att han/hon behärskar övervakningen och användningen av IBS eller INS i bryggsimulatorn i normala, onormala och nödsituationer
 • införlivar sig den inskolning som gör honom/henne förtrogen med verkliga IBS- och INS-anläggningar

Suomeksi

IBS kurssi (Operational use of Integrated Bridge Systems)

IBS kurssi (Operational use of Integrated Bridge Systems) tarjoaa yleistä koulutusta IBS:n ja INS:n käytössä. IBS-kurssi on tarkoitettu vahtipäälliköille sellaisilla aluksilla, jotka on varustettu kyseisillä laitteistoilla. Kurssin ensisijainen tarkoitus on parantaa turvallisuutta ja suojella ympäristöä.

Kurssin suoritettuaan osallistuja:

 • ymmärtää IBS- tai INS-tyyppisten järjestelmien toiminnan ja niiden edut ja rajoitukset
 • ymmärtää komentosillalla vallitsevien menettelytapojen tarpeen käytettäessä tällaisia järjestelmä normaaleissa, epänormaaleissa ja hätätilanteissa
 • ymmärtää päätöksentekoprosessin, jota tulee soveltaa käytettäessä näitä järjestelmiä, ja mahdolliset viat, jotka voivat johtua inhimillisistä virheistä
 • osoittaa hallitsevansa IBS:n tai INS:n valvonnan ja käytön komentosiltasimulaattorissa normaaleissa, epänormaaleissa ja hätätilanteissa
 • omaksuu oikeisiin IBS- ja INS-laitteistoihin tutustuttavan perehdyttämiskoulutuksen

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland