ÄlyVESI‐hankkeessa on kaksi temaattista toimenpidekokonaisuutta

Ensimmäinen työpaketti, Älykkään kaupunkivesiliikenteen ratkaisut ja mahdollisuudet tähtää avoimen innovaatioalustan luomiseen, yhteistyön synnyttämiseen eri toimijoiden välillä sekä älykkään kaupunkivesiliikenteen konseptien kehittämiseen. Lisäksi työpaketissa keskitytään hankkeen tulosten yleistettävyyden ja valtakunnallisen sovellettavuuden edistämiseen. Koko hankkeen tuloksista kootaan Älykkään Kaupunkivesiliikenteen Ratkaisut ja Mahdollisuudet –tietopaketti.

Toinen työpaketti, Älykäs ja ekotehokas matkustajalautta kohdistuu automatisoidun matkustajalautan suunnitteluun sekä lautan teknisten ja turvallisuusratkaisujen selvittämiseen ja testaamiseen. Työpaketissa muun muassa innovoidaan, tutkitaan ja testataan autonomisen lautan etäoperoinnin ja energiatuotannon ratkaisuja. Myös uudenlaista älylaituria innovoidaan työpaketissa. Hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten, viranomaisten ja muiden alan asiantuntijoiden kanssa. 

ÄlyVESI - Aurajoki

Kuva: Turun kaupunki


 Työpaketti 1: Älykkään kaupunkivesiliikenteen ratkaisut ja mahdollisuudet 

Osatehtävä 1.1. Älykkään kaupunkivesiliikenteen avoin innovointialusta.

Älykkään, joustavan ja sujuvan kaupunkivesiliikenteen kehittäminen edellyttää yhteistä innovointiprosessia niin yritysten, palveluiden tuottajien ja tilaajien kuin palveluiden käyttäjienkin kesken. Luovaa innovointiprosessia toteutetaan ja ohjataan erilaisilla työpajoilla sekä virtuaalisilla työkaluilla, kuten sosiaalisen median tai yhteiskehittelyn alustoilla. Työskentelyn aikana syntyneitä kehityskelpoisia ideoita otetaan tarkempaan kehittelyprosessiin. ÄlyVESI‐hankkeen työpajat kohdistuvat erityisesti niille yrityksille, jotka voivat tuotteistaa prosessin myötä uusia osatekijöitä tai kokonaisuuksia tai toisaalta saada virikkeitä ideoinnista omiin tuotekehitysprojekteihinsa. Osatehtävän tuloksena syntyy älykkään kaupunkivesiliikenteen avoin innovointialusta sekä kuvaus innovointiprosessista potentiaalisine ideoineen.

Osatehtävä 1.2. Älykkään kaupunkivesiliikenteen konseptit ja palvelut

Osatehtävässä kehitetään ja konseptoidaan uutta älykästä kaupunkivesiliikennettä. Konseptointia toteutetaan systeemianalyysin kautta, missä ensin hahmotetaan tärkeimpien toimijoita sekä niiden tarpeita, samoin kuin toimijoiden välisiä suhteita. Näistä valitaan mahdolliset ja potentiaalisimmat kehityskohteet (= main design drivers). Konseptointia kohdistetaan myös teknisiin kysymyksiin, käyttöskenaarioihin (customer journey map) sekä operointialueisiin. Alueita, joita hankkeen aikana tarkastellaan tarkemmin, ovat Turun alueella Aurajoki, Hirvensalo ja Ruissalo, Helsingin alueella Vallisaari, Melkki ja muut mahdolliset Helsingin virkistyssaaret, Iso Vasikkasaari Espoossa sekä yhteys Espoosta (Kivenlahti) Helsinkiin. Laadittuja konsepteja evaluoidaan lopuksi asiantuntija‐ ja käyttäjäpaneelien avulla.  Konseptoinnin tuloksia voidaan hyödyntää avoimen innovaatioalustan kehitysprosesseissa ja myös kaupunkien suunnittelutyön pohjana.


Työpaketti 2: Älykäs matkustajalautta

Osatehtävä 2.2. Miehittämättömänä operoitavan matkustajalautan turvallisuus

Osatehtävässä arvioidaan autonomisen matkustajalautan turvallisuutta sekä laaditaan riskienarviointi aluksen operoinnista. Työssä huomioidaan aikaisemmat selvitykset ja sitä toteutetaan tiiviisti yhteistyössä alan viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden sekä yritysten kanssa. Tavoitteena on luoda turvallisuuskartoituksen toimintamalli vastaavia aluskehitysprojekteja varten. Toimintamalli julkaistaan osana osatehtävässä laadittavaa laajempaa tietopakettia.

Osatehtävä 2.3. Ympäristöystävälliset energiaratkaisut

Hankkeessa selvitetään älykkään lautan energiaratkaisuja vertailemalla mm. seuraavia vaihtoehtoja: sähköistetty alus, hybridialus (yhdistetty diesel‐ ja sähkökäyttö) sekä biopolttoaine käyttövoimana. Valittua ratkaisua ja sen käytännön toteutusta suunnitellaan sekä tutkitaan yhdessä alan yritysten kanssa. Lisäksi selvitetään energiantuotannon luotettavuuden edellytykset sekä etävalvonnan ratkaisuja. Näistä soveltuvia osia valitaan yhdessä yrityskumppaneiden kanssa tarkemman tarkastelun, tutkimisen ja testaamisen kohteiksi. Osatehtävän tuloksena syntyy kuvaus erilaisista energiaratkaisuista sekä testaustuloksia tarkemman tutkimuksen ja testaamisen kohteista.

Osatehtävä 2.4. Etäoperoinnin tutkimus ja testaaminen

Miehittämättömän aluksen automaatiota, sensoriteknologiaa, etäoperointia, tietoliikenneinfraratkaisuja sekä tietoturvallisuutta selvitetään, tutkitaan ja mahdollisuuksien mukaan osin myös testataan tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa. Automaation ja etäoperoinnin testausympäristöjä rakennetaan mahdollisuuksien mukaan lauttaliikenteessä toimiville aluksille sekä todellisten valvontajärjestelmien yhteyteen. Etäoperointia ja ‐valvontaa testataan mahdollisesti myös Novian simulaattoriympäristössä. Osatehtävän tuloksena syntyy toimintamalli etäoperoinnin järjestämisestä, kuvauksia sen eri osa‐alueista, käytännön ratkaisuista sekä niiden testaamisesta.

Osatehtävä 2.5. Älylaituri

Osatehtävässä ideoidaan ja konseptoidaan yhdessä mukana olevien kaupunkien ja yritysten kanssa älylaituri, joka soveltuu autonomiselle matkustajalautalle sekä laajemmin älykkään kaupunkivesiliikenteen erilaisten palveluiden toteuttamisalustaksi. Laiturin suunnittelussa huomioidaan mm. lippujen ostaminen, matkustajien kulunvalvonta sekä esteettömyys‐ ja turvallisuuskysymykset. Konseptoinnissa huomioidaan myös siirrettävät laituriratkaisut. Osatehtävän tuloksena syntyy konseptikuvaus älylaiturista sekä tarkempia kuvauksia esimerkiksi kulunvalvonnasta.

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland